Adatkezelési Szabályzat

 

A https://www.nemethcukraszda.hu/ oldalon történő rendelés leadása során az érintett személyes adatokat ad meg, melyet én, Németh Zoltán adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelek. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatom a személyes adatok kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

Tájékoztatom, hogy nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tud rendelést leadni online felületünkön. Ez esetben, kérem hívja a weboldalon feltüntetett elérhetőségünk valamelyikét.

1.       Az Adatkezelő személye:

Németh Zoltán e.v. (2941 Ács, Rákóczi Ferenc utca 25., adóazonosító jel: 48749545-2-31, telefonszám: +30/491-5507; 34/386-143; 34/343-817; e-mail: acs@nemethcukraszda.hu, webcím: https://www.nemethcukraszda.hu/ a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő határozza meg a szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során a felhasználótól bekért adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát (jogszabályi előírás hiányában) és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit.  

 

2. Adatkezelési eljárásunkra irányadó főbb jogszabályok:

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”)

 – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”)

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

– A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”)

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.” )

– A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)

3. A kezelt adatok és az érintettek köre, az adatkezelés célja, jogalapja időtartama, a személyes adatokhoz hozzáférő személyek, az adatok tárolási módja

Rendelés leadás

Érintettek köre

A rendelést leadó felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelő e-mail címére küldött üzenetben. Hozzájárulás visszavonásának hiányában az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás megrendelésének időpontját követő 5 év elteltével törli.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

          Az adatkezelő és a rendelést feldolgozó munkavállaló

          DotRoll Számítsátechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

Az adatok tárolási módja

Elektronikus.

 

 

Panaszkezelés

Az adatkezelés megnevezése és célja

A megrendelt szolgáltatásra, az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton vagy elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti. Az adatkezelés célja a panaszos azonosítása, a panaszossal történő kapcsolattartás, a panasz kezelése és a panaszos részére történő válaszadás

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a megrendelt szolgáltatásra, az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölni kívánja.

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

A kezelt adatok köre

e-mail cím, név, telefonszám, a panasz tárgya, rendelési adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Adatkezelő a személyes adatokat panasztételt követően azonnal, de maximum 5 év elteltével törli.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

          Az adatkezelő

          DotRoll Számítsátechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

 

Cookie-k (Sütik) kezelése

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics és a Google Adwords szolgáltatások igénybevételével méri a szolgáltató. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Érintettek köre

A weboldalt látogató valamennyi érintett

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, rendszeradatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

          Az adatkezelő

          Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043)

          DotRoll Számítsátechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

 

A Némethcukrászda csapat tagjaiként az alábbi személyek férhetnek hozzá a fentiekben meghatározott személyes adatokhoz, mint adatfeldolgozók:

 

          Némethné Tomanicz Lívia 2941 Ács, Rákóczi Ferenc utca 25.

          Létai Flóra 2941 Ács, Óvoda köz 3.

          Sárközi-Besenyei Ibolya 2941 Ács, Csermák Hugó u. 7.

          Németh Kristóf 2941 Ács, Rákóczi Ferenc utca 25.

          Schmidt Nikolett 2900 Komárom, Kelemen László u. 32.

          Krocsány Gábor Antalné 2941 Ács, Újbarázda utca 4.

          Takács Márta 2921 Komárom, Ady Endre u. 5.

          Budovics Szabina 2941 Ács, Fő út 72.

          Bozai Adrienn 2921 Komárom, Hóvirág utca 7.

          Tóth János 2941 Ács, Posta köz 2.

 

4. Adattovábbítás

Harmadik személy részére történő adattovábbítást nem végzünk.

 

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

6. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat, a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül:

– Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő – így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező – műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott.

– A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan, bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján kell tájékoztatni.

– Törvény a tájékoztatást kizárja.

 

7. Az érintettek jogai

A fentiekben rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatkérés joga az ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az érintett a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés ellen tiltakozik;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekek részére kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

• megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

• a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

• az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erővel bíró jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására az érintett önállóan nem jogosult, úgy személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ezzel összefüggésben az érintett köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettel nem kerül személyes kapcsolatba, így a jelen pontnak való megfelelést az érintett köteles biztosítani, az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha valaki harmadik személy nevében jár el, az Adatkezelő jogosult bekérni az eljáró személy meghatalmazását és az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Adatkezelő a szerződéskötés során személyesen köteles meggyőződni arról, hogy az érintett önállóan jogosult személyes adatainak rendelkezésre bocsátására.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben tudomására jut, hogy valamely adatot jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adat felhasználását és Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

9. Kapcsolati adatok

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatosan keressen bizalommal a az acs@nemethcukraszda.hu vagy komarom@nemethcukraszda.hu e-mail címek valamelyikén. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módomban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.

10. Jogorvoslati lehetőségek

• Az érintett bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

• Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

• Az érintett jogainak megsértése esetén jogosult pert indítani – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per során az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Ács, 2023
Németh Cukrászda